pokyny pro studenty VOŠ — zkouškové období v zimním semestru 2022/2023

 

Studenti jsou povinni splnit úspěšně hodnocení ve všech předmětech zimního se­mestru předepsaných studijním programem nejpozději do 23. ledna 2023. Nej­později v tento den odevzdají osobně všichni studenti vedoucí/mu ročníků indexy, a to i ti studenti, kteří nesplnili do uvedeného termínu klasifikaci ve všech zap­saných předmětech (index se jim po kontrole vrátí). V případě, že student nesplní do tohoto termínu klasifikaci v některém z předepsaných předmětů, má možnost požádat ředitele školy o prodloužení zkouškové­ho období, a to for­mou řádně zdůvodněné žádosti, kterou předloží k vyjádření vyučují­címu daného předmětu, vedoucímu ateliéru a žádost předá vedoucí/mu ročníku, který ji společně s ostatními žádostmi postoupí zástupkyni ředitele pro vyšší odborné studium nejpozději 23. ledna 2023.

Zkouškové období tedy v zimním semestru končí 23. ledna 2023. V týdnu od 24. ledna 2023 se studenti zúčastní třídních hodin vypsaných vedoucími učiteli studijních skupin, na kterých se dozví rozvrh hodin v letním semestru, případně další informace související s organizací studia. Současně v těchto dnech budou probíhat opravné či náhradní zkoušky povolené ředitelem školy. V pátek 3. února 2023 jsou po­lo­letní prázdniny.

Výuka v letním semestru začíná ve středu 1. února 2023.