nabídka povinných a nepovinných zkoušek
pro profilovou část maturitní zkoušky
ve školním roce 2019/2020

 

Ředitel Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje, v souladu s § 79, odst. 3, zákona 49/2009 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), nabídku povinných a nepovinných zkoušek  pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020, včetně jejich formy, témat a termínů:

 

termíny zkoušek

– praktické zkoušky: V4: termín bude upřesněn | P4A, P4B: termín bude upřesněn
– ústní zkoušky: V4: termín bude upřesněn | P4A, P4B: termín bude upřesněn
– nepovinné zkoušky: termín bude upřesněn
– didaktické testy a písemné práce společné části zkoušek: termín bude upřesněn

 

přehled profilových zkoušek

 

obor 34-41-M/01 Polygrafie

povinné zkoušky:
Polygrafie (ústní zkouška)
Produkční příprava a management (ústní zkouška – zaměření A)
Grafická a produkční příprava (ústní zkouška – zaměření B)
Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická – zaměření A)
Grafický design (praktická – zaměření B)

nepovinná zkouška:
Chemie (ústní zkouška)

 

obor 82-41-M/02 Užitá fotografie a média

povinné zkoušky:
Dějiny výtvarné kultury a oboru (ústní)
Teoretická zkouška z odborných předmětů (ústní)
Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická)

nepovinná zkouška:
Fotografický design (praktická)

 

obor 82-41-M/05 Grafický design

povinné zkoušky:
Dějiny výtvarné kultury a oboru (ústní)
Teoretická zkouška z odborných předmětů (ústní)
Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická)

nepovinná zkouška:
Figurální kreslení (praktická)

 

obor 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství

povinné zkoušky:
Dějiny výtvarné kultury a oboru (ústní)
Teoretická zkouška z odborných předmětů (ústní)
Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická)

nepovinná zkouška:
Chemie (ústní)

 

tematické okruhy ústních profilových zkoušek

 

obor 34-41-M/01 Polygrafie

Polygrafie

Automatizace procesu dokončovacího zpracování
Informační systémy používané v polygrafii
Polygrafické produkty
Porovnání produkčního digitálního a ofsetového tisku
Principy digitální reprodukce obrazu
Principy reprodukce barevných předloh
Principy reprodukce obrazových předloh
Předtisková příprava zakázky
Speciální operace v polygrafické výrobě a zušlechťování tiskovin
Technická a technologická příprava akcidenčních tiskovin
Technická a technologická příprava periodických publikací
Technologie a technické parametry flexotisku
Technologie a technické parametry hlubotisku a tampónového tisku
Technologie a technické parametry kotoučového tisku
Technologie a technické parametry ofsetu
Technologie a technické parametry sítotisku
Technologie digitálního přenosu dat na tiskovou formu a do tisku
Technologie měkkých vazeb
Technologie tisku a tiskové techniky
Technologie tuhých vazeb
Technologie zhotovení flexotiskových forem
Technologie zhotovení ofsetových tiskových forem
Tiskové stroje, jejich konstrukce a produkční uplatnění
Výroba, vlastnosti a použití tiskových papírů
Výroba, vlastnosti a použití zabarvovacích prostředků
Základní operace v dokončovacím zpracování

Produkční příprava a management (zaměření A)
Denzitometrické hodnocení kvality výtisku
Digitální workflow a správa barev CMC
Elektronická montáž
Hodnocení kvality tisku
Charakterizace digitálního workflow
Informační systémy pro řízení digitálního workflow
Kontrola tiskových podkladů
Kvalitativní parametry a řešení procesů dokončovacího zpracování
Kvalitativní parametry potiskovaných materiálů
Kvalitativní parametry zabarvovacích prostředků
Obchodní řízení tiskové zakázky
Polygrafické systémy v síti
Polygrafický informační systém
Principy zpracování bitmapové grafiky
Principy zpracování vektorové grafiky
Řízení a plánování výroby
Řízení kontroly kvality
Řízení kvality tisku
Řízení přenosu tiskových dat. RIP
Spektrofotometrické měření kvality výtisku
Systém kvality “Process Offset Standard”
Technická příprava výroby v polygrafickém podniku
Technická příprava výroby zakázky
Tvorba cen v polygrafii
Využití kolorimetrie v tiskové produkci

Grafická a produkční příprava (zaměření B)
Antikvová tisková písma
Barevnost a správa barev v předtiskové přípravě
Bezpatková a titulková tisková písma
Bitmapová grafika. Charakteristika, editory
Česká písmová tvorba
Digitální workflow
Elektronická kniha
Funkcionalismus a grafický design
Grafický design konce 20. století
Kniha a její technické a výtvarné řešení
Kontrola kvality tisku
Montážní aplikace. Produkční funkce, automatizace
Poválečný vývoj grafického designu
Průmyslové standardy v řízení kvality
Příprava podkladů pro tvorbu tiskového archu
Sazba. Typografická pravidla, použití
Sazba. Typy sazby
Technické a výtvarné řešení jednotlivých typů tiskovin
Tvorba cen v polygrafii
Vektorová grafika. Charakteristika, editory
Vývoj, stavba a klasifikace písem
Vztah zadavatele a zhotovitele tiskové zakázky
Webdesign a multimédia
Zlatá 60. léta v Československu
Značka a vizuální styl, grafický manuál

Chemie (nepovinná zkouška)
Acidobazické reakce, pH
Aromatické uhlovodíky
Bílkoviny
Deriváty karboxylových kyselin – soli, estery, hydroxykyseliny a aminokyseliny
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků
Hydroxysloučeniny – alkoholy a fenoly
Chemická vazba, ionty
Karbonylové sloučeniny a ethery
Karboxylové kyseliny
Klasifikace látek podle složení a metody oddělování složek ze směsi
Nekovy – vodík, kyslík, voda, dusík, síra, uhlík, halogeny
Nepřechodné kovy – alkalické kovy, kovy alkalických zemin, Al, Pb
Přehled a využití polymerů
Přechodné kovy – Fe, Zn, Cr, Cu, Ag, Au
Přírodní látky – lipidy a pryskyřice
Redoxní reakce a elektrolýza
Roztoky – výpočty složení roztoků, látková koncentrace
Sacharidy
Složení a struktura organických sloučenin, izomerie
Stavba atomu, radioaktivita, periodická soustava prvků
Syntetické makromolekulární látky – složení, vlastnosti a výroba
Uhlovodíky – alkany, alkeny, alkadieny, alkyny
Výroba, vlastnosti a reaktivnost kovů

 

obor 82-41-M/02 Užitá fotografie a média

Dějiny výtvarné kultury a oboru
Architektura první poloviny dvacátého století
České baroko
České gotické umění
České umění po druhé světové válce
Dada a surrealismus
Pravěk a civilizace starověkého Předního východu
Evropské baroko
Gotický sloh
Impresionismus a postimpresionismus
Italská renesance
Italské baroko
Klasický starověk
Kubismus
Mezi romantismem a realismem
Od počátků křesťanství k umění středověku
Osvícenství a klasicismus
Piktorialismus a vývoj emancipace fotografie od malířství
Počátky avantgardní fotografie mezi válkami
Počátky středověkého umění v Čechách
Postmoderna
Prehistorie příprav na vynález fotografie
Secese: umění přelomu století
Současná fotografie
Šedesátá, sedmdesátá a osmdesátá léta ve světové a naší fotografii
Umělecké směry začátku dvacátého století
Umělecké tendence po druhé světové válce
Vývoj fotografického portrétu od počátku do současnosti
Vývoj živé fotografie od počátku do současnosti
Vznik a vývoj reklamní a užité fotografie od počátku do současnosti
Zaalpská renesance a manýrismus

Teoretická zkouška z odborných předmětů
Barva a barevný vjem
Barevné fotografické procesy
Černobílé fotografické procesy
Digitální fotografické workflow
Exponometrie
Fotografická optika
Fyzikální podstata světla
Interpretace digitálního obrazu
Kategorizace a parametry fotografických přístrojů
Kolorimetrie
Nekonvenční fotografické procesy
Objektivy a optické aberace
Principy reprodukce barevného obrazu
Principy reprodukce fotografického obrazu
Principy vzniku obrazu v konvenčních fotografických systémech
Principy zobrazování fotografickými přístroji
Příprava dat pro tisk
Rozdělení a aplikace světlocitlivých systémů
Stavba obrazové publikace
Struktura a vlastnosti světlocitlivých systémů
Světelné zdroje ve fotografii
Tisk fotografického obrazu
Základy fotometrie a denzitometrie
Záznam digitálního obrazu
Zpracování digitálního obrazu

 

obor 82-41-M/05 Grafický design

Dějiny výtvarné kultury a oboru
Architektura první poloviny dvacátého století
České baroko
České gotické umění
České umění po druhé světové válce
Dada a surrealismus
Pravěk a civilizace starověkého Předního východu
Evropské baroko
Gotický sloh
Grafický design po druhé světové válce
Impresionismus a postimpresionismus
Italská renesance
Italské baroko
Klasický starověk
Kniha a tištěná média doby klasicismu a devatenáctého století
Konstruktivní tendence v grafickém designu
Kubismus
Mezi romantismem a realismem
Moderní kniha a grafický design
Od počátků křesťanství k umění středověku
Osvícenství a klasicismus
Péče o krásnou knihu a design na přelomu devatenáctého a dvacátého století
Počátky středověkého umění v Čechách
Postmoderna
První grafické projevy a nejstarší podoby knih
Prvotisky, renesanční a barokní kniha
Secese: umění přelomu století
Středověký kodex
Umělecké směry začátku dvacátého století
Umělecké tendence po druhé světové válce
Zaalpská renesance a manýrismus

Teoretická zkouška z odborných předmětů
Akcidenční tiskoviny
Antikvová tisková písma a skripty
Bitmapové editory a zpracování obrazových předloh
Dokončovací zpracování
Druhy knižní produkce a tvorba edičních řad
Druhy obrazových předloh a jejich reprodukce
Fotografie a další obrazový materiál v grafickém designu
Grafická značka a jednotný vizuální styl
Grotesky a groteskantikvy; egyptienky, tučné antikvy
Charakteristika tisku z hloubky
Charakteristika tisku z plochy
Charakteristika tisku z výšky
Kniha jako koncepční výtvarné dílo i průmyslový nebo uměleckořemeslný výrobek
Montážní programy a předtisková příprava
Obalový design, etikety, viněty
Průtisk
Rozdělení a principy tiskových technik a vlastnosti potiskovaných materiálů
Signmaking a reklama
Speciální tiskoviny s ochrannými prvky
Specifika tvorby návrhů a tisku periodik
Typografická písma latinková
Vektorové programy
Vizuální komunikace a reklama
Výrobní podklady pro zpracování textu: základní pravidla a druhy sazby
Webdesign

 

obor 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství

Dějiny výtvarné kultury a oboru
Architektura první poloviny dvacátého století
České baroko
České gotické umění
České umění po druhé světové válce
Dada a surrealismus
Pravěk a civilizace starověkého Předního východu
Evropské baroko
Gotický sloh
Ilustrace dvacátého století
Impresionismus a postimpresionismus
Italská renesance
Italské baroko
Klasický starověk
Kniha a tištěná média doby klasicismu a devatenáctého století
Konstruktivní tendence v knižním designu
Kubismus
Mezi romantismem a realismem
Moderní knižní design
Od počátků křesťanství k umění středověku
Osvícenství a klasicismus
Péče o krásnou knihu a design na přelomu devatenáctého a dvacátého století
Počátky středověkého umění v Čechách
Postmoderna
První grafické projevy a nejstarší podoby knihy
Prvotisky, renesanční a barokní kniha
Secese: umění přelomu století
Středověký kodex
Umělecké směry na počátku dvacátého století
Umělecké tendence po druhé světové válce
Zaalpská renesance a manýrismus

Teoretická zkouška z odborných předmětů
Etické zásady restaurování silikátů
Historická knižní vazba období gotiky
Historická knižní vazba období renesance
Historická knižní vazby od období baroka do konce devatenáctého století
Historické voskové pečetě
Komplexní restaurátorský zásah a restaurování s částečnou demontáží
Konzervace historických voskových pečetí
Konzervace a restaurování třísločiněných a bílých vazebních usní
Konzervování a restaurování keramiky
Konzervování a restaurování textilu z lýkových rostlinných vláken
Konzervování a restaurování textilu z přírodních textilních vláken a semen
Konzervování a restaurování textilu z přírodního hedvábí
Konzervace a restaurování textilií z vlněných vláken
Konzervace drahých kovů
Koroze kovů
Konzervace slitin mědi
Konzervace slitin železa
Metody restaurování a konzervace papíru
Preventivní konzervace a podmínky uložení archivních a knihovních fondů
Rekonzervace keramických objektů
Restaurátorská dokumentace, etický kodex, související legislativa
Restaurování a konzervace dřevěných a lepenkových desek a jejich pokryvů
Vznik kodexu a vývoj knižní vazby do konce dvanáctého
Výroba ručního a strojního papíru, degradace papírové podložky
Záznamové prostředky
Zásady archivace fotografických sbírek, příčiny degradace fotografického obrazu
Zkoušení papíru a klimatologické zkušebnictví
Způsoby čištění papíru
Způsoby měření pH a odkyselování papíru

Chemie (nepovinná zkouška)
Acidobazické reakce, pH, hydrolýza solí
Aromatické uhlovodíky
Bílkoviny
Deriváty karboxylových kyselin – soli, estery, amidy, hydroxykyseliny a aminokyseliny
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků
Hydroxysloučeniny – alkoholy a fenoly
Chemická vazba, elektronová konfigurace
Karbonylové sloučeniny a ethery
Karboxylové kyseliny a organokovové sloučeniny
Klasifikace látek podle složení a metody oddělování složek ze směsi
Kovy – výroba, vlastnosti, koroze a reaktivnost
Nekovy – vodík, kyslík, voda, dusík, síra, uhlík, halogeny
Nepřechodné kovy – alkalické kovy, kovy alkalických zemin, Al, Sn
Přehled a využití polymerů v konzervátorské praxi
Přechodné kovy – Fe, Zn, Cr, Cu, Ag, Au a jejich sloučeniny
Přírodní látky – lipidy a pryskyřice
Redoxní reakce a elektrolýza
Roztoky – výpočty složení roztoků, látková koncentrace
Sacharidy
Složení, struktura a vlastnosti organických sloučenin, izomerie
Stavba atomu, radioaktivita, periodická soustava prvků
Syntetické makromolekulární látky – složení, vlastnosti a výroba
Uhlovodíky – alkany, alkeny, alkadieny, alkyn

 

V Praze dne 13. září 2019

Radek Blahák
ředitel školy