informace pro studenty — studijní povinnosti a aktivity v období
od 11 | 05 | 2020
do 22 | 05 | 2020

 

 

V době od 11. do 22. května 2020 je osobní přítomnost studentů zaměřena zejména na finalizaci praktických maturitních zkoušek ve třídě V4, případně mohou pro všechny závěreční ročníky probíhat prezenční konzultace k maturitním zkouškám a absolutoriu, a to za přísného dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel (viz níže). Pro studenty nižších ročníků střední i vyšší odborné školy je výuka nadále organizována pouze distančně.

Pro studenty tříd maturitních ročníků probíhá také v tomto období 11. až 22. května 2020 ve všech předmětech distanční vzdělávání.

Uzávěrka hodnocení v předmětech za druhé pololetí je pro třídy P4A, P4B a V4 stanovena na 22. května 2020.

Pátek 22. května 2020 je závazným termínem pro odevzdání praktických maturitních prací ve třídě V4.
Ve třídách P4A a P4B budou praktické maturitní zkoušky probíhat formou osobní přítomnosti žáků ve škole, a to ve dnech 25. a 26. května 2020.

Provoz knihovny je zejména pro studenty závěrečných ročníků střední i vyšší odborné školy obnoven od 12. května 2020, a to v provozní době od 8 do 13 hodin. Studenti závěrečných ročníků jsou povinni před maturitními zkouškami a absolutorii vypořádat všechny pohledávky zapůjčených knih a jiných studijních pomůcek.

Provoz studijního oddělení v budově Hellichova 22 je v tomto období stanoven od 8 do 13 hodin.

 

hlavní body bezpečnosti a hygieny při osobní přítomnosti studentů ve škole:

 

1. Studenty si ve stanovený čas vyzvedne konzultující pedagog před budou školy v Hellichově ulici (na Maltézském náměstí zatím konzultace neprobíhají).

2. Student při první konzultaci u daného pedagoga předloží vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení zde), případně konzultující pedagog poskytne formulář studentovi před vstupem do školy k vyplnění (bez čestného prohlášení není možný vstup studentů do školy).

3. Ve společných prostorách školy se studenti i zaměstnanci školy pohybují s rouškou přes dýchací cesty (nos a ústa).

4. Ve všech místnostech, kde budou probíhat praktické maturitní zkoušky nebo prezenční konzultace bude k dispozici desinfekce, kterou studenti před konzultací a po jejím ukončení, případně v průběhu, použijí.

5. Studenti jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti a hygieny ve škole, s nimiž je předem seznámí konzultující pedagog, přičemž ve společných prostorách školy se budou pohybovat jen v nezbytně nutných případech a pouze jednotlivě, nikoli ve skupinách s porušením pravidla udržování bezpečné vzdálenosti.

6. V případě, že se během osobní přítomnosti ve škole projeví u studenta jakákoli forma zdravotní indispozice, neprodleně o této skutečnosti informuje přednostně konzultujícího pedagoga, případně jakéhokoli zaměstnance školy, který bude postupovat dle stanovených opatření.

7. osobní přítomnost studentů ve škole je podmíněna evidencí docházky, kterou vede každý konzultující pedagog formou prezenční listiny.

 

 

V Praze dne 7. května 2020

 

Radek Blahák
ředitel školy