informace pro studenty — pravidla hodnocení ve druhém pololetí školního roku 2019/20

 

1. Dle Vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, bude ve střední škole výsledné hodnocení v jednotlivých předmětech vycházet:

a) z průběžné klasifikace žáka ve druhém pololetí v období do 10. března 2020,

b) podpůrně z hodnotících podkladů získaných při vzdělávání na dálku, tj. v období od 11. března 2020 do uzávěrky hodnocení za druhé pololetí; podpůrně případně i z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy (tyto aktivity budou předem dohodnuty dle potřeby jednotlivých vyučujících),

c) podpůrně z výsledné známky za první pololetí školního roku 2019/2020.

2. Pravidla hodnocení žáků, stanovená aktuálním zněním Školního řádu Střední průmyslové školy grafické v Praze a která jsou v rozporu s pravidly hodnocení uvedenými v odstavci 1, se ruší.

3. Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka čtvrtého ročníku střední školy, který se přihlásil v jarním termínu roku 2020 k maturitní zkoušce, nelze žáka hodnotit stupněm „5 – nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“. U žáka, který by měl být v některém předmětu takto hodnocen, se na vysvědčení uvede slovo „prospěl(a)“.

4. Součástí výsledného hodnocení v profilových předmětech výtvarných oborů střední školy (Užitá fotografie a média, Grafický design a Konzervátorství a restaurátorství), a které jsou stanoveny Školním řádem Střední průmyslové školy grafické v Praze, je zpracování klauzurní práce komisionálně hodnocené uměleckou radou. Klauzurní práce budou žákům tříd těchto oborů střední školy zadány a konzultovány vyučujícím profilového předmětu distanční formou (současně se žák účastní distanční výuky i v ostatních vyučovacích předmětech). Klauzurní práce odevzdá žák dle pokynů vyučujícího do 5. června 2020. Následně provede vyučující profilového předmětu předběžné hodnocení klauzurních prací, které do 15. června 2020 předloží vedoucímu oddělení (oboru), vedení umělecké rady a zástupkyni ředitele pro střední školu k projednání komisionálního hodnocení klauzurních prací.

 

V Praze dne 5. května 2020

 

Radek Blahák
ředitel školy