informace pro studenty — studijní povinnosti a aktivity v období závěru školního roku

 

 

Studenti tříd maturitních ročníků konají ve dnech 1. a 2. června didaktické testy, které jsou součástí společné části maturitní zkoušky. Následně od 3. do 9. června 2020 mají obě polygrafické třídy P4A a P4B studijní volno před ústními maturitami, které v těchto třídách proběhnou ve dnech 10. až 12. června 2020. Ústní maturitní zkoušky pro třídu V4 proběhnou v termínu od 9. do 16. června 2020.

Pro studenty nižších ročníků střední školy jsou od 1. června 2020 možné prezenční aktivity a konzultace zaměřené zejména na finalizaci klauzurních prací studentů I. až III. ročníků výtvarných oborů střední školy. Termín odevzdání klauzurních prací je stanoven na 5. června 2020.

Od 1. června 2020 mohou případně probíhat prezenční aktivity v praktických odborných předmětech ve všech třídách střední školy, a to za přísného dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel (viz níže). Prezenční aktivity domluví se studenty vyučující jednotlivých předmětů

V období od 8. do 23. června mohou probíhat prezenční konzultace v teoretických předmětech, a to jak pro studenty střední školy, tak i vyšší odborné školy.

Studenti I. a II. ročníku vyšší odborné školy mají od 3. do 23. června 2020 zkouškové období pro hodnocení v předmětech za letní semestr. Nejpozději 23. června 2020 odevzdají studenti vedoucím učitelům indexy ke kontrole splněných studijních povinností.

Uzávěrka hodnocení je pro studenty všech nižších ročníků střední i vyšší odborné školy (tj. s výjimkou závěrečných ročníků) stanovena na 23. června 2020.

Provoz knihovny je pro studenty střední i vyšší odborné školy obnoven od 12. května 2020, a to v provozní době od 8 do 13 hodin. Studenti jsou povinni před letními prázdninami vypořádat všechny pohledávky zapůjčených knih a jiných studijních pomůcek.

Provoz studijního oddělení v budově Hellichova 22 je v tomto období stanoven od 8 do 13 hodin.

 

 

hlavní body bezpečnosti a hygieny při osobní přítomnosti studentů ve škole:

 

1. Studenty si ve stanovený čas vyzvedne konzultující pedagog před budou školy v Hellichově ulici (na Maltézském náměstí zatím konzultace neprobíhají).

2. Student při první konzultaci u daného pedagoga předloží vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení zde), případně konzultující pedagog poskytne formulář studentovi před vstupem do školy k vyplnění (bez čestného prohlášení není možný vstup studentů do školy).

3. Ve společných prostorách školy se studenti i zaměstnanci školy pohybují s rouškou přes dýchací cesty (nos a ústa).

4. Ve všech místnostech, kde budou probíhat prezenční aktivity a konzultace bude k dispozici desinfekce, kterou studenti před konzultací a po jejím ukončení, případně v průběhu, použijí.

5. Studenti jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti a hygieny ve škole, s nimiž je předem seznámí konzultující pedagog, přičemž ve společných prostorách školy se budou pohybovat jen v nezbytně nutných případech a pouze jednotlivě, nikoli ve skupinách s porušením pravidla udržování bezpečné vzdálenosti.

6. V případě, že se během osobní přítomnosti ve škole projeví u studenta jakákoli forma zdravotní indispozice, neprodleně o této skutečnosti informuje přednostně konzultujícího pedagoga, případně jakéhokoli zaměstnance školy, který bude postupovat dle stanovených opatření.

7. osobní přítomnost studentů ve škole je podmíněna evidencí docházky, kterou vede každý konzultující pedagog formou prezenční listiny.

 

 

V Praze dne 1. června 2020

 

Radek Blahák
ředitel školy