přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

II. kolo přijímacího řízení ke studiu na VOŠG

 
Ředitel vyšší odborné školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické
a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22

vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 94, odst. 5 a 8

druhé kolo přijímacího řízení

v oboru 82-41-N Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, ve vzdělávacím programu 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

Přijímací řízení se uskuteční formou přijímací zkoušky dne 16. září 2013
v následujících zaměřeních (pro naplnění celkového počtu přijímaných uchazečů
v jednotlivých zaměřeních vzdělávacího programu, uvedeného v závorce):

04 Tisková produkce /12/
06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu /10/

PŘIJÍMACÍ PODMÍNKY:

A. Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného studijního zaměření podávají uchazeči osobně v kanceláři školy, nebo je mohou poslat poštou na adresu školy,
a to nejpozději do 6. září 2013. Formulář přihlášky ke studiu ve vyšší odborné škole je možné zakoupit v prodejnách SEVT (případně je v sekretariátu školy k dispozici kopie přihlášky). Je třeba přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení (lze dodat dodatečně)
a životopis.

B. Přijímací zkouška je zkouška jednodenní; u zaměření 06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu je součástí hodnocení bodové hodnocení domácích prací.

C. Přijímací zkoušku pro zaměření 04 Tisková produkce tvoří:
01. Test z polygrafie, jímž se zjišťuje úroveň vědomostí o technologických procesech realizace tiskoviny v její předtiskové, tiskové a dokončovací fázi výroby.
02. Test z kulturně-historického základu, jehož obsahem jsou základní znalosti z dějin kultury (zejména výtvarné) a společenských věd.
03. Individuální pohovor s uchazečem.

D. Přijímací zkoušku pro zaměření 06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru
a pergamenu tvoří:
01. Dva praktické úkoly, jimiž se zjišťuje výtvarná vyspělost invenční i technická.
02. Test kulturně-historický, jehož obsahem jsou dějiny výtvarné kultury a společenských věd v rozsahu střední školy.
03. Individuální pohovor s uchazečem.
04. Domácí práce.

Skladba domácích prací v zaměření 06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru
a pergamenu:
Studijní kresby (10 ks) zaměřené na detail, malby, kopie (2–4 ks) ornamentální a figurální, černobílé i barevné, vlastní knižní tvorba, pokud má uchazeč již nějakou zkušenost s restaurováním, potom i CD s prezentací a restaurátorskou dokumentací. Domácí práce je uchazeč povinen předložit domácí práce nejpozději v den přijímací zkoušky,
tj. 16. září 2013. Soubory domácích prací uchazečů musí být předloženy navíc i v digitální podobě na vhodném záznamovém médiu (CD/DVD) pro potřeby archivace. Uchazeč předloží rovněž seznam domácích prací, který musí souhlasit s pracemi ve fyzické i digitální podobě.

KRITERIA HODNOCENÍ:

A. Zaměření 04 Tisková produkce

Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
Test z polygrafie /80/
Test z kulturně-historického základu /30/
Individuální pohovor /30/
CELKEM 140 BODŮ

B. Zaměření 06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
Hodnocení domácích prací /60/
Hodnocení 1. praktického úkolu /45/
Hodnocení 2. praktického úkolu /45/
Test kulturně-historický /30/
Individuální pohovor /30/
CELKEM 210 BODŮ

C. Ke vzdělávání může být přijat pouze uchazeč, který úspěšně ukončil střední vzdělání maturitní zkouškou.
D. Úspěšně přijímací zkoušku vykoná ten uchazeč, který dosáhne bodové hranice stanovené přijímací komisí.
E. V žádné z části přijímací zkoušky nesmí uchazeč dosáhnout 0 bodů. Pokud se tak stane, nemůže vykonat úspěšně přijímací zkoušku.
F. Při dosažení shodného počtu bodů v celkovém výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch:

a) uchazeče, který dosáhl vyšší počet bodů v praktických úkolech (v zaměření 06)
a v testu z polygrafie (v zaměření 04),

b) uchazeče, osvědčujícího vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy (doložením výsledků soutěží, posudků, dokladů o publikační činnosti apod.).

 
V Praze dne 24. června 2013

PhDr. Jan Sehnal
ředitel školy

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024