přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

grafiku a design nemáme jen v názvu —
státní grafická škola v Hellichovce pod Petřínem má téměř stoletou tradici a vynikající výsledky

 

img_5926

 

Grafická škola v Praze patří k tradičním a vysoce ceněným státním uměleckoprůmyslovým školám České republiky. Byla založena v roce 1920 a má stoletou tradici. Z hlediska skladby oborů a komplexnosti pojetí výuky, zahrnující výtvarné, technologické a restaurátorské aspekty realizace tiskovin, doplněné o grafiku na internetu, digitální fotografii či vydavatelskou a mediální produkci, je v České republice školou jedinečnou a výjimečnou.

 

Grafická škola v Hellichovce má vynikající vzdělávací výsledky

O vynikajících výsledcích školy svědčí mimo jiné množství ocenění v prestižních republikových i mezinárodních soutěžích. V posledních letech byly realizovány prestižní výstavy prací studentů školy například ve Staroměstské radnici v Praze (2010, 2015), na Fakultě umění Ostravské univerzity (2013), v zahraničí v německém Henneferu a ve švédském Halmstadu (2011), v Amsterodamu a v Londýně (2012), v Madridu (2014).

Pravidelně bývají práce studentů oceňovány na různých přehlídkách uměleckých a grafických škol, například v soutěžích Národní cena za studentských design, Studentský design, Grafika roku, Nejkrásnější kniha roku, Czech Press Photo, Prague Photo, Trienále umělecké knižní vazby České Budějovice, Trienále ex libris Chrudim, Cena Františka Egermayera České společnosti pro jakost a další. Škola spolupracuje v rámci panevropských vzdělávacích programů s řadou škol Evropy.

 

prague-photo-2014_04
Prezentace oddělení fotografie a médií na prestižní výstavě Prague photo 2014, která proběhla v Kafkově domě v Praze, byla oceněna hlavní cenou výstavy

 

Grafická škola v Hellichovce vyučuje polygrafii i obory užitého umění v nejužším sepětí s praxí

Velkou předností školy je její technologické vybavení a zastoupení vynikajících odborníků a výtvarníků v pedagogickém sboru. Tohoto potenciálu škola plně využívá během odborné přípravy svých studentů v jednotlivých oborech studia. Studium polygrafie zahrnuje v podstatné míře technologickou a odborně-praktickou část, která je vyučována v kontextu souvisejících výtvarných disciplín. Naopak nedílnou součástí vzdělávacích programů výtvarných oborů je složka technologického základu. To je nesmírně oceňováno na trhu práce, kde je u absolventů uměleckoprůmyslových škol přísně vyžadována znalost vlastní profesní kvalifikace (počítačové grafiky, grafického designu, fotografie apod.) v kontextu technologického zpracování. Díky oborové skladbě na grafické škole je možné v rámci odborného vyučování uplatňovat a prohlubovat mezioborové přesahy. Tomu významně dopomáhá praxe probíhající v odborných firmách a institucích, ale i projektová výuka, která během studia vytváří samostatnou výukovou formu, nebo je zařazena přímo do výuky odborně vzdělávacích předmětů. Přímá návaznost na oborovou praxi je v této státní grafické škole zakotvena od počátku jejího založení, a to zvláště od doby, kdy v roce 1949 došlo rozdělení školy a vyčlenění oborů užitého umění pro grafický průmysl od výtvarných oborů průmyslu uměleckého, které se později staly součástí Výtvarné školy Václava Hollara.

Grafická škola spolupracuje s profesním zázemím, které ve škole podporuje odborné vzdělávání formou přednášek, tematických exkurzí a odborné praxe pro žáky střední školy a studenty vyšší odborné školy. Škola je členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory, v jejíž čele byl od jejího založení až do roku 2015 současný ředitel PhDr. Jan Sehnal. V polygrafickém profesním sektoru je grafická škola členem Svazu polygrafických podnikatelů, jehož komise škol s polygrafickými obory je vedena zástupcem ředitele a vedoucím oddělení polygrafie Ing. Radkem Blahákem. V oblasti návaznosti školy na profesní zázemí je možné upozornit např. na spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin, a. s., jejíž výsledkem jsou realizované návrhy poštovních známek našich studentů.

 

znamka_hellichovka_01_katerina-podolakova

Návrh poštovní známky k MS v hokeji realizovaný Poštovní tiskárnou cenin, a. s., v distribuci České pošty, s. p. | Kateřina Podoláková | klauzurní práce v ateliéru propagační grafiky | vedoucí práce ak. mal. Zbyněk Kočvar

 

Odborná veřejnost a uchazeči o studium by měli být obezřetní před bývalými učilišti, která si svévolně nazývají obory designem nebo multimediální tvorbou

Současný školský systém v České republice pomohl ke vzniku celé řady především soukromých škol nebo škol, které se z původně státního sektoru privatizací transformovaly na soukromé. Odhadnout jejich kvalitu a úroveň vzdělání v oborech, které nabízí, je pro žáky základní školy, jejich rodiče, ale i nejširší veřejnost poměrně složité. Tak zvanou optimalizací sítě škol měly být redukovány školy potýkající se s nízkým počtem žáků v oborech, které uchazeči o studium neshledávají přitažlivými nebo se potřeba absolventů pro jejich uplatnění na trhu práce významně snížila. Některé školy bohužel nereagují na danou situaci efektivně tím, aby ve spolupráci s profesním zázemím a školskými orgány pracovaly na zvýšení atraktivity oborově zaměřeného studia. Volí tak často cestu ve snaze k zavedení oboru, který je momentálně trendový, těší se velkému zájmu veřejnosti a absolvování takového oboru přináší určitou společenskou prestiž. To vše se na některých školách děje bez ohledu na vlastní nedostatek technického, ale i kvalitního, odborně personálního zázemí.

Rozmach uměleckých oborů na školách, které nebyly zřízeny za účelem poskytování vzdělání v uměleckých a uměleckořemeslných oborech a které nemají v této oblasti tradici, je obrovský. Jejich kvalita je však mnohdy problematická, což má dopad na uplatnění absolventů po studiu na takové škole. Další zkušeností se zdánlivě konkurenčními školami je označování oborů motivačními názvy, které jsou z hlediska skutečného obsahu výuky daného oboru zavádějící a pro uchazeče matoucí. Příkladem může být název vzdělávacího programu Počítačová grafika a multimédia, kterým si škola nazve obor Ekonomika a podnikání. Tentýž obor Ekonomiky a podnikání je na jiné škole prezentován názvy vzdělávacích programů Multimediální a reklamní tvorba, Žurnalistika a mediální komunikace nebo dokonce Operátor v polygrafii. Takových případů je mezi českými školami bohužel mnohem více.

S prezentací oborů zavádějícími názvy se uchazeč a široká veřejnost setkává rovněž v oblasti polygrafie a obalové produkce. Často je možné v různých školách narazit na lákavé a přitažlivé názvy řemeslných oborů, jejichž hlavním úkolem je připravit do praxe kvalitně poučené a v základech dané profese připravené operátory předtiskové přípravy nebo operátory tisku a dokončovacího zpracování tiskovin. Místo toho, aby školy vyzdvihly přednosti řemesla, které mají vyučovat, cílí na uchazeče pouze reklamním názvem, který v uchazeči (nebo v jeho rodičích) vzbudí možnost uspokojení ambice studiem v oboru pouze prezentovaným jako Grafický design nebo Multimediální tvorba, kde jsou ve skutečnosti nezbytné talentové předpoklady. Takové zavádějící názvy vzdělávacích programů nese na některých školách např. obor Reprodukční grafik, jehož hlavním cílem je připravit žáky pro práci na pozici operátora předtiskové přípravy. Jiným a poměrně rozsáhlým a neseriózním příkladem je obor Obalová technika, které si školy samy nazývají jako Obalový design, ačkoli se nejedná o obor vyučovaný na dané škole pro oblast umění a uměleckořemeslné tvorby. Je tedy nutné, aby se veřejnost a především uchazeči o studium důsledně dívali na skutečné oborové zaměření a cíle, pro které mají být žáci připravováni do praxe.

V čem je nutné hledat rozdíl mezi prezentací oboru veřejnosti a vzděláváním v daném oboru, a to i v porovnání s jinými obory? Rozdíly bohužel na první pohled veřejnost nepozná. Uchazeč se nechá snadno reklamním názvem studia zlákat a na skutečném názvu oboru mu víceméně nesejde. Rozdíly však opravdu není možné hledat pouze v názvech. Důležitá je příprava pro praxi a skutečnost, zda škola žáka ve zvoleném vzdělávacím programu (oboru) kvalitně připraví do praxe nebo k dalšímu studiu. Pokud by se na dané škole mělo ve skutečnosti jednat o studium grafického designu, obalového designu, multimediální tvorby apod., jak jsou např. polygrafické obory na školách — resp. bývalých středních odborných učilištích — označovány, museli by mít žáci ve svém vzdělávacím programu vymezen odpovídající čas pro výtvarnou, kulturně-historickou a praktickou přípravu v umělecko-tvůrčí činnosti vedenou kvalifikovanými výtvarníky a umělci. A právě tato vzdělávací složka je mnohdy na školách jiného než výhradně uměleckého či uměleckoprůmyslového typu podceňována nebo není vůbec do vzdělávacího programu zařazena. Příkladem můžou být vzdělávací programy s názvem Obalový design, v němž jsou ve skutečnosti vzděláváni žáci oboru Obalová technika, nebo různé vzdělávací programy označované jako Grafický design. Pokud se žák těchto vzdělávacích programů ve svém rozvrhu setká pouze s pěti nebo šesti hodinami navrhování (designu) za celé studium, není-li soustavně připravován v oblasti dějin výtvarné kultury, což mu umožní vnímat vlastní tvorbu v kontextu historie a vývojových tendencí ve svém oboru a nemá-li v rozvrhu široký prostor pro tvůrčí činnosti i výtvarně přípravné předměty, pak musí uchazeči i veřejnost pohlížet na školy, které svoji vzdělávací nabídku prezentují pouze trendovými reklamními názvy, jako na neseriózní a z hlediska kvality výstupů v českém vzdělávacím systému za nepotřebné.

Uchazeči se musí ve školách zajímat o jejich vzdělávací výsledky. Pokud se škola prezentuje nabídkou vzdělávání v grafickém designu, obalovém designu, multimediální tvorbě nebo jiné výtvarně tvůrčí oblasti, je přirozeně platnou otázkou uchazeče a veřejnosti, jak úspěšní jsou žáci školy v prestižních, celorepublikových a programově zaměřených soutěžích, do kterých se zapojují všechny přední výtvarné a uměleckoprůmyslové školy, a také, jaký podíl absolventů školy odchází každý rok na prestižní vysoké školy uměleckého zaměření. Pokud se škola prezentuje v širokém časovém úseku pouze jednotlivci, měla by mít veřejnost na paměti, že to zaručeně není kvalitním vzdělávacím programem a kvalitním personálním obsazením školy. Žákům jsou na takových školách maximálně posíleny ambice k dalšímu studiu a uplatnění se v oboru, což vzhledem ke konkurenci absolventů skutečně výtvarných a uměleckoprůmyslových škol ve většině případů nestačí.

Grafická škola v Hellichovce poskytuje velmi kvalitní výuku v oborech uměleckořemeslné tvorby i v polygrafickém oboru. Pro výuku v těchto oborech má grafická škola v Hellichovce výborné technické i personální zázemí, které je velmi pozitivně ceněno současnými žáky a studenty i absolventy školy, jak vyplývá z testování prováděném v období předcházejícího školního roku (jaro 2016). Současná skladba oborů střední školy je stabilní od roku 1975 a z hlediska své téměř stoleté historie škola neustále vyvíjí svůj vzdělávací program tak, aby co nejvíce odpovídal požadavkům pracovních pozic, na které jsou žáci a studenti školy připravováni. Od roku 1994 byl na naší grafické škole zaveden vyšší odborný stupeň vzdělávání v programu Grafický design a realizace tiskovin. Také náplň tohoto studia a skladba předmětů je neustále aktualizována s ohledem na požadavky studentů a nároky odborně profesní sféry.

 

budova_maltezske_nam2

budova grafické školy | Praha 1 | Maltézské náměstí 16 | sekce filologie a humanitních věd | knihovna a studovna | galerie

 

knihovna_01b

knihovna a studovna | Praha 1 | Maltézské náměstí 16 

 

budova_skola_013_03

hlavní budova grafické školy | Praha 1 | Hellichova 22 | vedení školy | sekce přírodních věd | sekce informačních technologií | oddělení polygrafie | oddělení restaurování papíru a knižní vazby | oddělení fotografie a médií | oddělení grafického designu

 

cs1a6262

ateliér fotografické tvorby 1 | Praha 1 | Hellichova 22

 

_mg_2024

ateliér fotografické tvorby 2 | Praha 1 | Hellichova 22 | vedoucí ateliéru MgA. Lucie Mlynářová (vpravo v popředí)

 

ts00476

ateliér multimediální tvorby | Praha 1 | Hellichova 22  | vedoucí ateliéru MgA. Jan Maštera, DiS. (vpravo v pozadí)

 

img_8385

ateliér propagační grafiky | Praha 1 | Hellichova 22 

 

cs1a6036

učebna počítačové grafiky | Praha 1 | Hellichova 22 

 

_mg_2304

ateliér grafických uměleckých technik | Praha 1 | Hellichova 22 

 

odd_restaurovani_02

ateliér knižní vazby | Praha 1 | Hellichova 22 

 

vosg_spsg_aula

aula školy | Praha 1 | Hellichova 22

 

chodba-skola_02

šatní prostory | Praha 1 | Hellichova 22 

 

maltak_02c

schodiště | Praha 1 | Maltézské náměstí 16

 

 

 

 

 

 

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024