druhé kolo přijímacího řízení na VOŠG pro školní rok 2018/19 — tisková produkce a restaurování papíru

 

Ředitel vyšší odborné školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje v souladu se zákonem číslo 561/2004 Sb., o před­školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 94, odst. 5

 

druhé kolo přijímacího řízení

 

v oboru 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
ve vzdělávacím programu 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

Přijímací řízení se uskuteční formou přijímací zkoušky ve dnech od 26. září do 17. října 2018 v následujících zaměřeních vzdělávacího programu (s uvedením nejvyššího počtu přijímaných uchazečů uvedeného v závorce):

Tisková produkce (8)
Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu (8)

 

Přijímací podmínky

A. Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného studijního zaměření jsou přijímány průběž­ně v kan­celáři školy, nebo je mohou uchazeči poslat poštou na adresu školy, a to nejpozději do 12. října 2018. Škola má vlastní for­mulář přihlášky ke studiu, který je k dispo­zici v sekretariátu školy, nebo je ke stažení na webových stránkách školy. V přihlášce musí uchazeč uvést všechny po­žadované údaje, včetně potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu. Dále je třeba přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení (lze dodat dodatečně) a životopis.

B. Přijímací zkouška je v obou zaměřeních vzdělávacího programu jednodenní.

Součástí přijímacího řízení je hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy, a to hodnocením prospěchu v posledním klasifikačním období střední školy, tj. ve druhém pololetí čtvrtého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, případně nástavbového studia, v předmětech:
01/ Český jazyk a literatura (nebo průměru prospěchu v ekvivalentních předmětech jazykového a este­tického vzdělávání odpovídajících platným rámcovým vzdělávacím programům oborů vzdělání s maturitní zkouškou),
02/  Cizí jazyk (první cizí jazyk).              

V zaměření Res­tau­rování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu její sou­částí je součástí přijímací zkouš­ky bodové hodnocení domácích prací.

C. Přijímací zkoušku pro zaměření Tisková produkce tvoří:
01/  test polygrafického základu s kulturně-historickými otázkami,
02/  individuální pohovor s uchazečem, jímž se zjišťuje především vlastní motivace a zájem o studium, a dále úroveň vědomostí z oblasti počítačové grafiky a typografie, tiskové a mediální produkce a znalosti kulturně-historického a společenskovědního základu (s důrazem na dějiny kultury, ze­jména výtvarné a literární).

D. Přijímací zkoušku pro zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu tvoří:
01/  dva praktické úkoly, jimiž se zjišťuje výtvarná vyspělost invenční i technická,
02/  test kulturně-historický, jehož obsahem jsou dějiny výtvarné kultury a společenských věd v rozsahu střední školy, včetně reálií z oboru restaurování papíru,
03/  individuální pohovor s uchazečem,
04/  domácí práce.

Skladba domácích prací v zaměření 06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a per­ga­menu:

studijní kresby (10 ks) zaměřené na detail, malby, kopie (2–4 ks) ornamentální a figurální, čer­no­bílé i barevné, vlastní knižní tvorba, pokud má uchazeč již nějakou zkušenost s restau­rováním, po-tom i CD s prezentací a restaurátorskou dokumentací.

Domácí práce je uchazeč povinen předložit nejpozději v den přijímací zkoušky na oddělení restau­rování papíru. Soubory domácích prací uchazečů pro všechna výtvarná zaměření musí být před­loženy navíc i v digitální podobě na vhodném záznamovém médiu (CD/DVD) pro po­třeby archi­vace. Uchazeč předloží rovněž seznam domácích prací, který musí souhlasit s pracemi ve fyzické i digitální podobě.

 

Kritéria hodnocení

A. Zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu:
Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1/ domácí práce (60 bodů)
2/ první praktická úloha (45 bodů)
3/ druhá praktická úloha (45 bodů)
4/ kulturně-historický test s otázkami oborových reálií (30 bodů)
5/ individuální pohovor (30 bodů)
6/ hodnocení prospěchu v předmětech Český jazyk a literatura a Cizí jazyk (první cizí jazyk) v posled­ním klasifikačním období střední školy, tj. ve druhém pololetí čtvrtého ročníku nebo odpovída­jícího ročníku víceletých gymnázií, případně nástavbového studia (30 bodů)
celkem 240 bodů

B. Zaměření Tisková produkce:
Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1/ test polygrafického základu s kulturně-historickými otázkami (30 bodů)
2/ individuální pohovor (40 bodů)
3/ hodnocení prospěchu v předmětech Český jazyk a literatura a Cizí jazyk (první cizí jazyk) v posled­ním klasifikačním období střední školy, tj. ve druhém pololetí čtvrtého ročníku nebo odpovída­jícího ročníku víceletých gymnázií, případně nástavbového studia (30 bodů)
celkem 100 bodů

C. Úspěšně přijímací zkoušku vykoná ten uchazeč, který dosáhne bodové hranice stanovené přijí­mací komisí.

D. V žádné z části přijímací zkoušky nesmí uchazeč dosáhnout 0 bodů. Pokud se tak stane, nemůže vy­­konat úspěšně přijímací zkoušku.

E. Domácí práce v zaměření 06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu odev­zdané po termínu bez řádného a opodstatněného zdůvodnění budou hodnoceny 0 body.

F. Absolventi zahraniční školy musí doložit osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo nostrifikaci dle §108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

G. U cizinců se při přijímacím řízení ověřuje způsobilost vzdělávat se v českém jazyce, a to v sou­ladu s § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbor­ném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, je v těchto případem ověřována v rámci individuálního pohovoru.

H. Uchazeč má právo, v souladu s § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nahlédnout do spisu přijímacího řízení a seznámit se s hodnocením jeho průběhu a dle § 36 má uchazeč právo vyjádřit se k průběhu přijímacího řízení, nejpozději však do sedmi dnů ode dne konání přijímací zkoušky.

I. Při dosažení shodného počtu bodů v celkovém výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch uchazeče, který dosáhl vyššího počtu bodů v praktických úlohách (u zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu) nebo v testu (u zaměření Tisková produkce).

 

V Praze dne 3. září 2018

 

Radek Blahák
ředitel školy