přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

druhé kolo přijímacího řízení do oboru s talentovou zkoušku — design objektů a obalů

 

Ředitel střední školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění novel následujících, § 60 a vyhláškou o přijímacím řízení č. 671/2004 Sb., ve znění novel následujících, § 22, odst. 1 pro denní formu vzdělávání

talentovou zkoušku

v oboru vzdělání s maturitní zkouškou:
82-41-M/05 Grafický design — ŠVP Design objektů a obalů
Počet přijímaných uchazečů: 1

 Talentová zkouška je součástí druhého kola přijímacího řízení, je tříkolová, postupová a vylučovací. K talentové zkoušce se mohou hlásit uchazeči, kteří získali základní vzdělání nebo žáci posledního ročníku základní školy, kteří v tomto školním roce základní vzdělání získají.

Termín talentové zkoušky: 10.—12. června 2024
— 10. června 2024 — I. kolo — hodnocení domácích prací (bez účasti uchazeče)
— 11. června 2024 — II. kolo — tři talentové úkoly (za účasti uchazečů, kteří postoupili do II. kola)
— 12. června 2024 — III. kolo — test a pohovor (za účasti uchazečů, kteří postoupili do III. kola)

Přihláška se podává nejpozději do 24. května 2024, a to:
— elektronickým zadáním do systému DIPSY (dipsy.cz), a to s kopiemi dalších požadovaných dokladů,
— osobním podáním do střední školy nebo prostřednictvím poštovních služeb ve formě výpisu z elektronického systému DIPSY nebo na tiskopisu, který je stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a její součástí jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie (vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku):

1. vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,

2. vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,

3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání,

4. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,

5. doklad o nostrifikaci v případě ukončení povinné školní docházky v zahraniční škole v 8. ročníku základního vzdělávání (doklad musí být předložen nejpozději v den, kdy se takový uchazeč stane žákem střední školy),

6. doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona.

Starší uchazeč dokládá ověřená vysvědčení za celý 8.9.ročník, nebo odpovídající ročníky gymnázia (případně další vysvědčení z aktuálně navštěvované školy) a životopis. V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

K talentové zkoušce jsou požadovány domácí práce, které je žák nebo starší uchazeč povinen odevzdat ve fyzické podobě do kanceláře školy nejpozději pro první termín talentové zkoušky do 7. června 2024, a to v rámci úředních hodin. Odevzdání domácích prací po stanoveném termínu nebude akceptováno. Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být navíc předloženy v digitální podobě ve formátu JPG nebo PDF v rozlišení 72 ppi. Podrobnosti k uložení domácích prací v digitální podobě budou uvedeny v pozvánce, kterou žáci a uchazeči obdrží do 3. června 2023. Žák nebo uchazeč předloží rovněž písemný seznam domácích prací, který musí souhlasit s pracemi ve fyzické i digitální podobě. Domácí práce si uchazeči odnesou po druhém kole talentové zkoušky. Uchazeči, kteří nepostoupí do druhého kola, si mohou domácí práce v tento den  vyzvednout během úředních hodin v sekretariátu školy. Domácí práce v digitální podobě zůstávají ve škole. Desky nebo obálka s domácími pracemi, i jednotlivé práce ve složce obsažené, musí být označeny školou přiděleným registračním číslem, které bude uvedeno v pozvánce.

Skladba domácích prací:
Soubor domácích prací, v celkovém počtu 20–30, by měl v optimálním případě obsahovat:
— studijní kresby podle přírody (zátiší, věcné studie, figurální motivy) apod.,
— návrhy na obaly určené pro konkrétní produkty, jiná plastická tvorba (např. origami, vlastní objekty apod.),
— barevné studie (malby, ilustrace),
— grafické návrhy, ve kterých je patrná práce s písmem (plakát, pozvánka apod.), uchazeči mohou doložit i grafiky (linoryty, suché jehly…) apod.,

Prostorové objekty a snadno rozbitné práce předložte pouze na fotografiích. Součástí domácích prací mohou být i vytisknuté práce zhotovené na počítači.

 

Kritéria hodnocení

a) zkouška je postupová a vylučovací
b) bodové hodnocení

Zkouška je vyřazovací, tříkolová, první kolo se skládá z hodnocení domácích prací, přičemž do druhého kola postupují ti uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů za domácí práce, stanoveného přijímací komisí. Součástí druhého kola talentových zkoušek je zpracování tří výtvarných úkolů. Do třetího kola postupují ti ucha­zeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů za hodnocení tří výtvarných úkolů. Minimální počet bodů stanoví přijímací komise.

Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. domácí práce /45/
2. první výtvarný úkol /45/
3. druhý výtvarný úkol /45/
4. třetí výtvarný úkol /45/
5. test z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií  /45/
6. individuální pohovor /60/
celkem 285 bodů

c) v hodnocení testu z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií se při specifických poruchách učení přihlíží k doporučení školského poradenského zařízení (navýšení časové dotace),

d) v žádné z části talentové zkoušky nesmí uchazeč dosáhnout 0 bodů. Pokud se tak stane, nemůže vykonat úspěšně talentovou zkoušku,

e) uchazeč pokračuje dále v přijímacím řízení jen za předpokladu, že talentovou zkoušku vykonal úspěšně,

f) úspěšně talentovou zkoušku vykoná ten, kdo dosáhne bodové hranice stanovené přijímací komisí.

Úspěšní absolventi talentové zkoušky budou v dalším přijímacím řízení (již bez přítomnosti uchazečů ve škole) hodnoceni podle:

1. výsledků talentové zkoušky,

2. prospěchu uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil základní vzdělávání, pokud ho již získal, nebo výsledným hodnocením za 7. a 8. třídu ZŠ, pokud uchazeč doposud plní povinnou školní docházku, a proto se nemůže vykázat hodnocením na vysvědčení z posledního, tj. 9. ročníku základního vzdělávání,

3. při dosažení shodného počtu bodů v celkovém výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch uchazeče, který dosáhl vyšší počet bodů ve výtvarných úkolech.

Prospěch uchazeče je hodnocen za jedno výstupní hodnocení vyjádřené vysvědčením maximálním počtem 45 bodů. Počet bodů bude na základě prospěchu přepočten dle vztahu:

počet bodů za prospěch = 45 – 0,3 * {25 * [(průměr1 + průměr2) / 2 – 1]}

V přijímacím řízení nelze hodnotit prospěch na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

V celém procesu přijímacího řízení (včetně talentové zkoušky) lze dosáhnout maximálně 330 bodů.

Cizinci s dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, konají talentovou zkoušku v češtině, přičemž jim bude na základě Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 31. 10. 2023 (č. j.: MSMT-26560/2023-1) prodloužen časový limit pro vykonání písemného testu z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií o 25 % a mají právo použít překladový slovník.

Pokud uchazeč trpí poruchou učení a potvrzení o tom nepřiložil k přihlášce k talentové zkoušce, musí tak učinit nej­později ve dnech 30. a 31. května 2024.

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče má právo v souladu se zněním § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, seznámit se s výsledky přijímacího řízení, a to po přechozí telefonické domluvě v sekretariátu školy v Praze 1, Hellichova 22. Termín pro seznámení se s podklady pro rozhodnutí s možností případného písemného vyjádření, dle § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, je možný po předchozí telefonické domluvě ve dnech 18. až 20. června 2024.

 

V Praze dne 16. května 2024

Radek Blahák, v. r.
ředitel školy

 

 

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024