přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

Druhé kolo přijímacího řízení do oboru Konzervátorství a restaurátorství na SPŠG pro školní rok 2013/2014

 

Ředitel střední školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické
a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22,

vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdávání (školský zákon), ve znění novel následujících, § 60 a vyhláškou o přijímacím řízení č. 671/2004 Sb., ve znění novel následujících, § 3, odst. 2 pro denní formu vzdělávání

talentovou zkoušku
v oboru 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství

Talentová zkouška je součástí přijímacího řízení, je jednodenní a uskuteční se
v následujícím termínu:
25. února 2013

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů:
do naplnění počtu 11 žáků

Kritéria hodnocení:

a) Zkouška je postupná a vylučovací
b) Bodové hodnocení

Maximální počet dosažených bodů:
1. Domácí práce 60
2. První výtvarný úkol 45
3. Druhý výtvarný úkol 45
4. Odborný test z českého jazyka a literatury 45
5. Odborný test kulturně-historický 45
6. Pohovor 45
Celkem 285

c) V hodnocení testu z českého jazyka a literatury se při specifických poruchách učení přihlíží k doporučení školského poradenského zařízení (písemný test je doplněn o dodatečný ústní pohovor).

d) V žádné z části talentové zkoušky nesmí uchazeč dosáhnout 0 bodů. Pokud se tak stane, nemůže vykonat úspěšně talentovou zkoušku.

e) Uchazeč pokračuje dále v přijímacím řízení jen za předpokladu, že talentovou zkoušku vykonal úspěšně.

f) Úspěšně talentovou zkoušku vykoná ten, kdo dosáhne bodové hranice stanovené přijímací komisí.

Úspěšní absolventi talentové zkoušky budou v dalším přijímacím řízení (již bez přítomnosti uchazečů ve škole) hodnoceni podle:

1.   Výsledků talentové zkoušky.

2.   Znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil základní vzdělávání, pokud ho již získal, nebo výsledným hodnocením za 7. a 8. třídy ZŠ, pokud uchazeč doposud plní povinnou školní docházku,
a proto se nemůže vykázat hodnocením na vysvědčení z posledního, tj. 9. ročníku základního vzdělávání.

3. Při dosažení shodného počtu bodů v celkovém výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch:

a) mladšího uchazeče (přicházejícího přímo ze základního stupně vzdělávání) před uchazečem starším (vzdělávajícího se ve středním stupni vzdělávání) či s ukončeným středním stupněm vzdělávání,
b) uchazeče, který dosáhl vyšší počet bodů ve výtvarných úkolech,
c) uchazeče, osvědčujícího vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy (doložením výsledků výtvarných soutěží, posudků ze ZUŠ apod. či výstupním hodnocením ze základního vzdělávání, pokud bylo uchazeči vydáno).

Prospěch uchazeče je hodnocen za jedno výstupní hodnocení vyjádřené vysvědčením maximálním počtem 30 bodů, celkově 60 bodů. V celém procesu přijímacího řízení (včetně talentové zkoušky) lze dosáhnout maximálně 345 bodů.

V Praze dne 20. prosince 2012

PhDr. Jan Sehnal, v. r.
ředitel školy

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024