druhé kolo přijímacích zkoušek ke studiu na VOŠG
14 | 09 | 2022

Ředitel vyšší odborné školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické
a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 94, odst. 5

 

2. kolo přijímacího řízení ke studiu ve vyšší odborné škole

 

v oboru 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
ve vzdělávacím programu 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

Přijímací řízení se uskuteční formou přijímací zkoušky dne 14. 9. 2022
v následujících zaměřeních (s uvedením nejvyššího počtu přijímaných uchazečů v jednotlivých zaměřeních vzdělávacího programu, uvedeného v závorce):

Grafická produkce a vydavatelství (8)
Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu (4)

 

přijímací podmínky

A. Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného studijního zaměření podávají uchazeči osobně v kanceláři školy, nebo je mohou poslat poštou na adresu školy, a to nejpozději do 5. září 2022. Škola má vlastní formulář přihlášky ke studiu, který je k dispozici v sekretariátu školy, nebo je ke stažení na webových stránkách školy. V přihlášce musí uchazeč uvést všechny požadované údaje, včetně životopisu, potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu a potvrzení prospěchu za poslední období, v němž byl uchazeč hodnocen (tj. pro uchazeče, kteří v tomto roce maturují, prospěch za první pololetí čtvrtého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií či nástavbového studia v oboru vzdělání s maturitní zkouškou; pro starší uchazeče prospěch za druhé pololetí závěrečného ročníku střední školy). Dále je třeba přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení (lze dodat dodatečně – nejdéle při zápisu ke studiu).

B. Přijímací zkouška je v zaměřeních Grafická produkce a vydavatelství a Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu jednodenní.

C. Přijímací zkoušku pro zaměření Grafická produkce a vydavatelství tvoří:
test polygrafického základu s kulturně-historickými otázkami a individuální pohovor s uchazečem, jímž se zjišťuje především vlastní motivace a zájem o studium, a dále úroveň vědomostí z oblasti počítačové grafiky a typografie, tiskové a vydavatelské produkce a znalosti kulturně-historického a společenskovědního základu (s důrazem na dějiny kultury, zejména výtvarné a literární).

D. Přijímací zkoušku pro zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu tvoří:
1/ dvě výtvarné úlohy, jimiž se zjišťuje výtvarná vyspělost invenční i technická,
2/ test kulturně-historický, jehož obsahem jsou dějiny výtvarné kultury a společenské vědy v rozsahu střední školy, včetně reálií z oboru restaurování papíru,
3/ individuální pohovor s uchazečem,
4/ domácí práce.

Skladba domácích prací v zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu:
studijní kresby (10 ks) zaměřené na detail, malby, kopie (2—4 ks) ornamentální a figurální, černobílé i barevné, vlastní knižní tvorba, pokud má uchazeč již nějakou zkušenost s restaurováním, potom i flash disk s prezentací a restaurátorskou dokumentací.

U zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu je uchazeč povinen předložit domácí práce. Domácí práce předloží před zahájením přijímacích zkoušek, tj. 14. 9. 2022. Desky nebo obálka s domácími pracemi i jednotlivé práce ve složce obsažené musí být označeny jménem, příjmením, rokem narození uchazeče a zvoleným studijním zaměřením. Ve stejném pořadí je nutné odevzdat domácí práce pro potřeby archivace v digitální podobě nahráním do osobní složky Sharepoint, návod bude zaslán v pozvánce k přijímací zkoušce. Nahrání prací provede uchazeč nejdéle do 13. 9. 2022 do 12 hodin. Uchazeč předloží rovněž seznam domácích prací, který musí souhlasit s pracemi ve fyzické i digitální podobě.

kritéria hodnocení

A. Zaměření Grafická produkce a vydavatelství:

Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1/ test polygrafického základu s kulturně-historickými otázkami (30 bodů)
2/ individuální pohovor (60 bodů)
3/ hodnocení průměru prospěchu za poslední klasifikační období střední školy, v němž byl uchazeč hodnocen, tj. pro uchazeče, kteří v tomto roce maturují, prospěch za první pololetí čtvrtého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií či nástavbového studia v oboru vzdělání s maturitní zkouškou; pro starší uchazeče prospěch za druhé pololetí čtvrtého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií či nástavbového studia v oboru vzdělání s maturitní zkouškou (30 bodů)

celkem 120 bodů

B. Zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu:

Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1/ domácí práce (45 bodů)
2/ první výtvarná úloha (45 bodů)
3/ druhá výtvarná úloha (45 bodů)
4/ kulturně-historický test s otázkami oborových reálií (30 bodů)
5/ individuální pohovor (60 bodů)
6/ hodnocení průměru prospěchu za poslední klasifikační období střední školy, v němž byl uchazeč hodnocen tj. pro uchazeče, kteří v tomto roce maturují, prospěch za první pololetí čtvrtého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií či nástavbového studia v oboru vzdělání s maturitní zkouškou; pro starší uchazeče prospěch za druhé pololetí čtvrtého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií či nástavbového studia v oboru vzdělání s maturitní zkouškou (30 bodů)

celkem 255 bodů

C. Zaměření Grafická produkce a vydavatelství není vhodné pro uchazeče se specifickými poruchami v práci s jazykem (např. dyslexie, dysgrafie).

D. Úspěšně přijímací zkoušku vykoná ten uchazeč, který dosáhne bodové hranice stanovené přijímací komisí.

E. V žádné části přijímací zkoušky nesmí uchazeč dosáhnout 0 bodů. Pokud se tak stane, nemůže vykonat úspěšně přijímací zkoušku.

F. Domácí práce v zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu odevzdané po termínu bez řádného a opodstatněného zdůvodnění budou hodnoceny 0 body.

G. Absolventi zahraniční školy musí doložit osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo nostrifikaci dle § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

H. U cizinců se při přijímacím řízení ověřuje způsobilost vzdělávat se v českém jazyce, a to v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, je v těchto případech ověřována v rámci individuálního pohovoru. Hodnocení znalosti českého jazyka prověřené pohovorem nahrazuje hodnocení prospěchu v předmětu Český jazyk a literatura v posledním klasifikačním období střední školy.

I. Uchazeč má právo, v souladu s § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nahlédnout do spisu přijímacího řízení, seznámit se s hodnocením jeho průběhu a dle § 36 téhož podat případné písemné vyjádření, což je stanoveno na pátek 16. září 2022 po předchozí telefonické domluvě.

J. Při dosažení shodného počtu bodů v celkovém výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch uchazeče, který dosáhl vyššího počtu bodů ve výtvarných úkolech (v zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu), vyššího počtu bodů při pohovoru (v zaměření Grafická produkce a vydavatelství).

 

V Praze dne 24. června 2022

Radek Blahák
ředitel školy