vyšší odborná škola grafická

skola_pohled_web_grafika1

obor vzdělání: 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
forma studia: denní vyšší odborné studium absolventů středních škol
délka studia: 3 roky

škola má vlastní formulář přihlášky, jehož vyplnění s doložením všech požadovaných podkladů je pro všechny uchazeče povinné

Přihlášky ke studiu s uvedením zvoleného studijního zaměření podávají uchazeči v sekretariátu školy do 31. května. Je třeba přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení, potvrzený prospěch za všechny ročníky střední školy a životopis. Studenti maturující v roce přijímací zkoušky předkládají maturitní vysvědčení první den přijímací zkoušky.

Studijní program Grafický design a realizace tiskovin má šest zaměření:

mediální produkce
tisková produkce

restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu
knižní grafika
propagační grafika

fotografická tvorba a média

Studium v zaměření 01 propagační grafika, 02 knižní grafika, 03 fotografická tvorba a média a 06 restaurování děl z papíru a pergamenu je podmíněno úspěšným vykonáním talentové přijímací zkoušky. U prvních tří zaměření je přijímací zkouška zpravidla dvoudenní vylučovací. V prvém kole se hodnotí uchazečem dodané domácí práce uchazečem a zpracovávají tři výtvarné úkoly. Obsahem druhého kola je test studijních předpokladů ověřující kulturně historický přehled uchazeče, a také jeho znalosti v oblasti typografie a polygrafie. Součástí druhého kola je rovněž individuální pohovor s uchazečem.

Do zaměření 06 restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu je přijímací zkouška jednodenní, přičemž její součástí je hodnocení domácích prací, dva praktické úkoly, test studijních předpokladů, zaměřený především na kulturně historický přehled uchazeče, včetně reálií z oboru restaurování papíru, a individuální pohovor.

Obvyklý počet uchazečů na všechna výtvarná zaměření je asi 160, přičemž do každého zaměření bude přijato 9 až 12 studentů.

Zaměření 04 tisková produkce je koncipováno výrazně na technologii a kvalitu produkce tiskových médií. Přijímací zkouška sestává z testu polygrafického základu s kulturně-historickými otázkami a z individuálního pohovoru s uchazečem, jímž se zjišťuje především vlastní motivace a zájem o studium, a dále úroveň vědomostí z oblasti počítačové grafiky a typografie, tiskové produkce a znalosti kulturně-historického a společenskovědního základu (s důrazem na dějiny kultury, zejména výtvarné a literární).

Zaměření 05 mediální produkce se zaměřuje na problematiku redakce, koncepční a produkční přípravy pro realizaci vydavatelských a mediálních produktů, včetně ekonomiky výroby produktů mediálních agentur a vydavatelství. Stejně jako do zaměření 04 tisková produkce sestává přijímací zkouška z testu polygrafického základu s kulturně-historickými otázkami a z individuálního pohovoru s uchazečem, jímž se zjišťuje především vlastní motivace a zájem o studium, a dále úroveň vědomostí z oblasti počítačové grafiky a typografie, tiskové a mediální produkce a znalosti kulturně-historického a společenskovědního základu (s důrazem na dějiny kultury, zejména výtvarné a literární)..

Také do zaměření 04 a 05 se přijímá zpravidla 12 studentů, z obvyklých 40 uchazečů.

V případě, že by měl uchazeč zájem vykonat do některého z nevýtvarných zaměření přijímací zkoušku, pokud by nebyl úspěšný v prvním kole přijímací zkoušky do výtvarných zaměření, je nutné, vzhledem k organizaci správního řízení, podat dvě přihlášky ke studiu v příslušných zaměření vzdělávacího programu.

termín odevzdání přihlášky: do 31. 5. 2018 v sekretariátu školy
termín odevzdání domácích prací: nejpozději 14. 6. 2018 do 12.00 hodin
termín přijímacích zkoušek: 18. a 19. 6. 2018
studijní příspěvek za jeden rok studia: 5 000 Kč, placeno ve dvou splátkách

škola vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu

škola má vlastní formulář přihlášky, jehož vyplnění s doložením všech požadovaných podkladů je pro všechny uchazeče povinné


kurz polygrafického základu

Pro uchazeče, kteří na střední škole neabsolvovali obor s polygrafickým zaměřením, pořádá škola týden před přijímacími zkouškami jednodenní kurz polygrafického základu.
Kurz obsahuje čtyři přednáškové moduly:

a) typografické kompendium (Pavel Hora, 13. 6. 2018, 14.00 až 15.30 hod.)
b) teoretické základy realizace tiskovin (Adam Lešikar, 13. 6. 2018, 15.30 až 19.00 hod.)

termín kurzu: 13. 6. 2018, od 14 do 19 hodin
místo konání: aula grafické školy, budova Hellichova 22, Praha 1
cena kurzu: 500 Kč (platba převodem na č. ú. 10006-23435031/0710;
v poznámce nebo jako variabilní symbol je nutné uvést text: „kurz polygrafie a jméno účastníka“)

účast na kurzu je nutné předem potvrdit e-mailem na adresu
info@hellichovka.cz nebo telefonicky na č. 257 312 390

 

studijní program vyšší odborné školy

 

přihláška ke studiu ve vyšší odborné škole
kriteria přijímacího řízení k vyššímu odbornému studiu pro školní rok 2017/18

konzultace pro uchazeče ve školním roce 2016/2017
školní řád vyšší odborné školy