výsledky talentových zkoušek a celkové výsledky přijímacího řízení do výtvarných oborů střední školy

 

Sdělení o výsledku talentových zkoušek

konaných v řádných a náhradních termínech do výtvarných oborů Střední průmyslové školy grafické bude zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů zasláno nejpozději do 20. ledna 2019.

 

Celkové výsledky přijímacího řízení

budou k dispozici nejdříve 5. února 2019, kdy bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů a zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů bude vydáno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu. Pro bližší informace je možné školu kontaktovat telefonicky na čísle 257 312 390.

 

Odvolání proti rozhodnutí

mohou zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů podat až po převzetí rozhodnutí o nepřijetí, které bude vydáno nejdříve 5. února 2019.

 

V případě nejasností či nesrovnalostí kontaktujte, prosím, školu telefonicky na čísle 257 312 390 nebo e-mailem na adrese vykydalova@hellichovka.cz

 

 

Radek Blahák
ředitel školy