přijímací řízení na vyšší odbornou školu pro školní rok 2017/18

 

Ředitel vyšší odborné školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické
a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 94, odst. 5

 

přijímací řízení

 

v oboru 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
ve vzdělávacím programu 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

Přijímací řízení se uskuteční formou přijímací zkoušky ve dnech 14. a 15. 6. 2017
v následujících zaměřeních (s uvedením nejvyššího počtu přijímaných uchazečů v jednotlivých zaměřeních vzdělávacího programu, uvedeného v závorce):

Mediální produkce (15)
Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu (10)
Knižní grafika (12)
Propagační grafika (12)

 


přijímací podmínky

 

A. Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného studijního zaměření podávají uchazeči osobně v kanceláři školy, nebo je mohou poslat poštou na adresu školy, a to nejpozději do 31. května 2017. Škola má vlastní formulář přihlášky ke studiu, který je k dispozici v sekretariátu školy, nebo je ke stažení na webových stránkách školy. V přihlášce musí uchazeč uvést všechny požadované údaje, včetně potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu. Dále je třeba přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení (lze dodat dodatečně) a životopis.

B. Zkouška je v zaměřeních Mediální produkce a Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu jednodenní. V zaměřeních Knižní grafika a Propagační grafika je zkouška dvoudenní postupná a vylučovací. Kriteriem pro úspěšný postup do dalšího kola je v těchto zaměřeních dosažení stanoveného součtu počtu bodů za vykonané části přijímací zkoušky. U zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenuKnižní grafika a Propagační grafika je součástí hodnocení bodové hodnocení domácích prací.

C. Přijímací zkoušku pro zaměření Mediální produkce tvoří:
test polygrafického základu s kulturně-historickými otázkami a individuální pohovor s uchazečem, jímž se zjišťuje především vlastní motivace a zájem o studium, a dále úroveň vědomostí z oblasti počítačové grafiky a typografie, tiskové a mediální produkce a znalosti kulturně-historického a společenskovědního základu (s důrazem na dějiny kultury, zejména výtvarné a literární).

D. Přijímací zkoušku pro zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu tvoří:
01/ dvě výtvarné úlohy, jimiž se zjišťuje výtvarná vyspělost invenční i technická,
02/ test kulturně-historický, jehož obsahem jsou dějiny výtvarné kultury a společenských věd v rozsahu střední školy, včetně reálií z oboru restaurování papíru,
03/ individuální pohovor s uchazečem,
04/ domácí práce.

Skladba domácích prací v zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu:
studijní kresby (10 ks) zaměřené na detail, malby, kopie (2–4 ks) ornamentální a figurální, černobílé i barevné, vlastní knižní tvorba, pokud má uchazeč již nějakou zkušenost s restaurováním, potom i CD s prezentací a restaurátorskou dokumentací.

E. Přijímací zkoušku pro zaměření Knižní grafika a Propagační grafika tvoří:
01/ tři výtvarné úlohy, jimiž se zjišťuje výtvarná vyspělost invenční a technická a úroveň znalostí, zkušeností a dovedností ve výtvarné práci oborově zaměřené,
02/ typografický a kulturně-historický test, kterým se zjišťují základní vědomosti z oblasti typografie a grafické úpravy tiskovin v kontextu technologie zpracování tiskovin (vhodné je absolvování jednodenního kurzu polygrafického základu – v rozsahu 5 hodin v termínu 7. června 2017). Obsahem kulturně-historické části testu jsou dějiny výtvarné kultury a společenských věd v rozsahu střední školy,
03/ individuální pohovor s uchazečem,
04/ domácí práce.

Skladba domácích prací pro zaměření Knižní grafika a Propagační grafika:
soubor by měl obsahovat minimálně dvacet prací – kresby, malby, grafické listy (příliš velké formáty nebo trojrozměrné práce v reprodukcích); plakáty, loga, návrhy knih, časopisů, jiných tiskovin, návrhy abeced, webových stránek, piktogramů apod. Možné jsou i ukázky videa nebo animace (předložené na CD nebo DVD). K posouzení budou přijímány originály, reprodukce nebo vytisknuté práce.

Pro zaměření Knižní grafika by soubor domácích prací měl obsahovat zejména grafické úpravy knih, ilustrace, kresby a grafické listy. Pro zaměření Propagační grafika by soubor domácích prací měl obsahovat především ukázky grafického designu, písma apod.

 

U zaměření, ve kterých jsou v rámci přijímací zkoušky požadovány domácí práce, je uchazeč povinen předložit domácí práce nejpozději do 12. 6. 2017 do 12 hodin v kanceláři školy. Soubory domácích prací uchazečů pro všechna výtvarná zaměření musí být předloženy navíc i v digitální podobě na vhodném záznamovém médiu (CD/DVD) pro potřeby archivace. Uchazeč předloží rovněž seznam domácích prací, který musí souhlasit s pracemi ve fyzické i digitální podobě.


 

kriteria hodnocení

 

A. Zaměření Mediální produkce:

Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. test polygrafického základu s kulturně-historickými otázkami (30 bodů)
2. individuální pohovor (40 bodů)
celkem 70 bodů

B. Zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu:

Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. domácí práce (60 bodů)
2. první výtvarná úloha (45 bodů)
3. druhá výtvarná úloha (45 bodů)
4. kulturně-historický test s otázkami oborových reálií (30 bodů)
5. individuální pohovor (30 bodů)
celkem 210 bodů

C. Zaměření Knižní grafika a Propagační grafika:

Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. domácí práce (60 bodů)
2. první výtvarná úloha (45 bodů)
3. druhá výtvarná úloha (45 bodů)
4. třetí výtvarná úloha (45 bodů)
5. kulturně-historický test s otázkami typografického a polygrafického základu (30 bodů)
6. individuální pohovor (30 bodů)
celkem 255 bodů

D. Zaměření Mediální produkce není vhodné pro uchazeče se specifickými poruchami v práci s jazykem (např. dyslexie, dysgrafie).

E. V zaměření Knižní grafika a Propagační grafika postupuje do dalšího kola ten uchazeč, který dosáhl minimální bodové hranice stanovené přijímací komisí.

F. Úspěšně přijímací zkoušku vykoná ten uchazeč, který dosáhne bodové hranice stanovené přijímací komisí.

G. V žádné z části přijímací zkoušky nesmí uchazeč dosáhnout 0 bodů. Pokud se tak stane, nemůže vykonat úspěšně přijímací zkoušku.

H. Domácí práce v zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenuKnižní grafika Propagační grafika odevzdané po termínu bez řádného a opodstatněného zdůvodnění budou hodnoceny 0 body.

I. Absolventi zahraniční školy musí doložit osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo nostrifikaci dle §108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

J. U cizinců se při přijímacím řízení ověřuje způsobilost vzdělávat se v českém jazyce, a to v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, je v těchto případem ověřována v rámci individuálního pohovoru.

K. Uchazeč má právo, v souladu s § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nahlédnout do spisu přijímacího řízení a seznámit se s hodnocením jeho průběhu, a to dne 16. června 2017 po předchozí telefonické domluvě.

L. Při dosažení shodného počtu bodů v celkovém výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí
o přijetí stanoveno ve prospěch:
a) uchazeče, který dosáhl vyšší počet bodů ve výtvarných úkolech (v zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu, Knižní grafika a Propagační grafika),
b) uchazeče, osvědčujícího vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy (doložením výsledků soutěží, posudků, dokladů o publikační činnosti apod.).

 

V Praze dne 23. září 2016

PhDr. Jan Sehnal
ředitel školy

 

 

studijní program vyšší odborné školy

 

přihláška k vyššímu odbornému studiu
konzultace pro uchazeče ve školním roce 2015/2016
školní řád vyšší odborné školy