přijímací řízení do výtvarných oborů střední školy
pro školní rok 2018/19

 

Ředitel střední školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické
a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22,

vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění novel následujících, § 60 a vyhláškou o přijímacím řízení č. 671/2004 Sb., ve znění novel následujících, § 3, odst. 2 pro denní formu vzdělávání v oborech:

8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
8242M Konzervátorství a restaurátorství

talentovou zkoušku

v následujících oborech:
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství
82-41-M/02 Užitá fotografie a média
82-41-M/05 Grafický design

 

Talentová zkouška je součástí přijímacího řízení, je u oborů Užitá fotografie a média a Grafický design dvoudenní, u oboru Konzervátorství a restaurátorství jednodenní a uskuteční se v následujících termínech:

1. termín talentové zkoušky: 5. a 8. ledna 2018
2. termín talentové zkoušky: 10. a 11. ledna 2018

 

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů:
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství /11/
82-41-M/02 Užitá fotografie a média /11/
82-41-M/05 Grafický design — ŠVP Design tiskovin /10/
82-41-M/05 Grafický design — ŠVP Design obalů /10/
82-41-M/05 Grafický design — ŠVP Design digitálních médií /10/

 

Maximální počet přijímaných žáků do oborů vzdělání 82-41-M/05 Grafický design v jednotlivých školních vzdělávacích programech (ŠVP), tj. v celkovém počtu 30 žáků, je platný za předpokladu provedení změny v rejstříku škol a školských zařízení.

Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného oboru (u oboru Grafický design i příslušného ŠVP) podávají žáci nebo uchazeči osobně v kanceláři školy, nebo je mohou poslat poštou na adresu školy, a to nejpozději do 30. listopadu 2017.

K přihlášce dokládá žák základní školy ověřená vysvědčení za obě pololetí 7. a 8. ročníku, nebo odpovídající ročníky gymnázia. Starší uchazeč dokládá ověřená vysvědčení za celý 8. a 9. ročník, nebo odpovídající ročníky gymnázia (případně další vysvědčení z aktuálně navštěvované školy) a životopis.

Škola vyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce.

 

K talentové zkoušce jsou požadovány domácí práce, které je žák nebo starší uchazeč povinen odevzdat do kan­celáře školy v prvním termínu talentových zkoušek nejpozději do 3. 1. 2018 do 14 hod, ve druhém ter­mínu talentových zkoušek nejpozději do 8. 1. 2018 do 14 hod. Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být předloženy navíc i v digitální podobě na vhodném záznamovém médiu (CD nebo DVD) pro potřeby archivace. Žák nebo uchazeč předloží rovněž písemný seznam domácích prací, který musí souhlasit s pracemi ve fyzické i digitální podobě. Domácí práce si uchazeči odnesou po 1. kole talen­tové zkoušky, domácí práce v digitální podobě zůstávají ve škole. Desky nebo obálka s domácími pracemi i jednotlivé práce ve složce obsažené musí být označeny jménem, příjmením a rokem narození uchazeče a zvoleným oborem vzdělání. Ve stejném pořadí je nutné mít domácí práce vypálené na CD nebo DVD ve for­mátu JPG nebo PDF v rozlišení 72 dpi.

 

Skladba domácích prací pro obor Užitá fotografie a média:

–   2 soubory fotografií s volnou tématikou (min. formát 18×24 cm) obsahující maximálně 10 fotografií (celkový minimální počet 15 fotografií),
–   povinné zadání:
a) 3 fotografie na téma „Zátiší“,
b) 3 fotografie na téma „Židle“,
c) 3 fotografie na téma „Člověk“,
–   výtvarné práce (minimálně 5 prací), např. věcná kresba, malba, koláž, grafické práce.

 

Skladba domácích prací pro obor Grafický design — společná pro všechny ŠVP (Design tiskovin, Design obalů, Design digitálních médií):

Soubor domácích prací, v celkovém počtu 20–30, by měl v optimálním případě obsahovat:
–   kresby podle přírody, zátiší, figurální motivy apod.
–   malby, ilustrace, grafiky (linoryty, suché jehly) apod.
–   grafické návrhy (plakáty, knižní obálky, gramoobaly) apod.
Případné prostorové a snadno rozbitné práce předložte na fotografiích. Součástí domácích prací mohou být i vytisknuté práce zhotovené na počítači.

 

Skladba domácích prací pro obor Konzervátorství a restaurátorství:

–   18 samostatných výtvarných prací libovolného charakteru
–   2 kopie historického ornamentu nebo iniciály

 

kritéria hodnocení

a) zkouška je postupná a vylučovací

b) bodové hodnocení

 

Obory vzdělání 82-41-M/02 Užitá fotografie a média a 82-41-M/05 Grafický design

Zkouška je dvoudenní, první kolo se skládá z hodnocení domácích prací a prvního až třetího výtvarného úkolu. Do druhého kola postupuje prvních 20 uchazečů dle dosaženého počtu bodů (minimálně však alespoň 65 bodů)  v každém jednotlivém školním vzdělávacím programu (Užitá fotografie a média, Design tiskovin, Design obalů, Design digitálních médií).
hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. domácí práce /60/
2. první výtvarný úkol /45/
3. druhý výtvarný úkol /45/
4. třetí výtvarný úkol /45/
5. test z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií  /45/
6. individuální pohovor /45/
celkem 285 bodů

 

Obor vzdělání 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství 

zkouška je jednodenní
hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. domácí práce /60/
2. první výtvarný úkol /45/
3. druhý výtvarný úkol /45/
4. test z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií /45/
5. individuální pohovor /45/
celkem 240 bodů

 

c) V hodnocení testu z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií se při specifických poruchách učení přihlíží k doporučení školského poradenského zařízení (písemný test je doplněn o dodatečný ústní pohovor).

d) V žádné z části talentové zkoušky nesmí uchazeč dosáhnout 0 bodů. Pokud se tak stane, nemůže vykonat úspěšně talentovou zkoušku.

e) Uchazeč pokračuje dále v přijímacím řízení jen za předpokladu, že talentovou zkoušku vykonal úspěšně.

f) Úspěšně talentovou zkoušku vykoná ten, kdo dosáhne bodové hranice stanovené přijímací komisí.

 

Úspěšní absolventi talentové zkoušky budou v dalším přijímacím řízení (již bez přítomnosti uchazečů ve škole) hodnoceni podle:

01/ Výsledků talentové zkoušky.

02/ Znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z posledních dvou ročníků,
ve kterých uchazeč ukončil základní vzdělávání, pokud ho již získal, nebo výsledným hodnocením za 7. a 8. třídu ZŠ, pokud uchazeč doposud plní povinnou školní docházku,
a proto se nemůže vykázat hodnocením na vysvědčení z posledního, tj. 9. ročníku základního vzdělávání.

03/ Při dosažení shodného počtu bodů v celkovém výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch uchazeče, který dosáhl vyšší počet bodů ve výtvarných úkolech

Prospěch uchazeče je hodnocen za jedno výstupní hodnocení vyjádřené vysvědčením maximálním počtem 30 bodů, celkově 60 bodů. V celém procesu přijímacího řízení (včetně talentové zkoušky) lze dosáhnout maximálně 345 bodů (v oboru Konzervátorství a restaurátorství 300 bodů).

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče má právo v souladu se zněním § 36, odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke vzdělávání seznámit se s výsledky talentové zkoušky. Termín je stanoven na pátek 12. ledna 2018 po předchozí telefonické domluvě od 8 do 14 hodin. S výsledky své práce se zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může seznámit v sekretariátu školy v Praze 1, Hellichova 22. Termín podání případného písemného vyjádření je stanoven na pondělí 15. ledna 2018.

Pokud uchazeč trpí poruchou učení a potvrzení o tom nepřiložil k přihlášce k talentové zkoušce, musí tak učinit nejpozději první den nástupu k talentové zkoušce, tj. 5. ledna 2018 (1. termín), 10. ledna 2018 (2. termín) nebo 12. ledna 2018 (náhradní termín).

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude zasláno zákonnému zástupci nezletilých uchazečů nebo zletilým uchazečům v termínu od 5. do 15. února 2018. O výsledku talentové zkoušky bude podána informace do 20. ledna 2018.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu pěti pracovních dnů. Pak se pokládá za doručené. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží po tuto dobu v souladu s § 60, odst. 18 školského zákona u provozovatele poštovních služeb.

 

V Praze dne 30. října 2017

Ing. Radek Blahák
ředitel školy

 

 

přihlášky k talentovým zkouškám:

design tiskovin / design obalů / design digitálních medií fotografie a média / restaurování papíru a muzejních předmětů

 

konzultace ve školním roce 2017/2018