nabídka povinných a nepovinných zkoušek
pro profilovou část maturitní zkoušky
ve školním roce 2017/18

 

Ředitel Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje, v souladu s § 79, odst. 3, zákona 49/2009 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), nabídku povinných a nepovinných zkoušek  pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2016/17, včetně jejich formy, témat a termínů:

 

termíny zkoušek

– praktické zkoušky: V4: 9.–23. 4. 2018 | P4a a P4b: 12.–19. 4. 2018
– ústní zkoušky: V4: 21.–25. 5. 2018 | P4a a P4b: 28.–31. 4. 2018

 

přehled profilových zkoušek

 

obor 34-41-M/01 Polygrafie

povinné zkoušky:
Grafický design (praktická)
Polygrafické technologie a materiály (ústní)
Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická)

nepovinná zkouška:
Chemie (ústní)

 

obor 82-41-M/02 Užitá fotografie a média

povinné zkoušky:
Dějiny výtvarné kultury a oboru (ústní)
Teoretická zkouška z odborných předmětů (ústní)
Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická)

nepovinná zkouška:
Fotografický design (praktická)

 

obor 82-41-M/05 Grafický design

povinné zkoušky:
Dějiny výtvarné kultury a oboru (ústní)
Teoretická zkouška z odborných předmětů (ústní)
Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická)

nepovinná zkouška:
Figurální kreslení (praktická)

 

obor 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství

povinné zkoušky:
Dějiny výtvarné kultury a oboru (ústní)
Teoretická zkouška z odborných předmětů (ústní)
Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická)

nepovinná zkouška:
Chemie (ústní)

 

tematické okruhy ústních profilových zkoušek

 

obor 34-41-M/01 Polygrafie

Grafický design
Grafický návrh zadané tiskoviny, včetně její předtiskové přípravy, zahrnující počítačové zpracování v grafických programech a zhotovení tiskového souboru ve formátu PDF. Výstupem praktické zkoušky je maketa zadané tiskoviny a prezentace výstupu praktické zkoušky před zkušební komisí.

Polygrafické technologie a materiály
Výroba publikací
Výroba novin a časopisů
Technická příprava výroby
Technologická příprava zakázky
Řízení a plánování výroby
Obchodní řízení tiskové zakázky
Výroba, vlastnosti a použití tiskových papírů
Výroba, vlastnosti a použití zabarvovacích prostředků
Výroba, vlastnosti a použití kovů v polygrafii
Filmotvorné látky, pojiva a lepidla v polygrafii
Rozpouštědla, ředidla a roztoky v polygrafii
Fotochemické vrstvy a jejich aplikace v polygrafii
Technické a programové prostředky předtiskové přípravy
Principy zpracování vektorové a bitmapové grafiky
Principy reprodukce obrazových předloh
Principy barevné reprodukce a barvové prostory
Digitální workflow
Digitální technologie zhotovení tiskových forem
Technologie a technické parametry ofsetu
Technologie a technické parametry kotoučového tisku
Technologie a technické parametry flexotisku
Technologie a technické parametry hlubotisku a tampónového tisku
Technologie a technické parametry sítotisku
Technologie a technické parametry produkčního digitálního tisku
Řízení kvality v tiskové produkci
Hodnocení kvality v tiskové produkci
Produkty, technologie a operace v dokončovacím zpracování tiskovin
Technologie měkkých vazeb
Technologie tuhých vazeb
Technologie speciálních vazeb a doplňkových operací

Chemie (nepovinná zkouška)
Voda
Acidobazické vlastnosti roztoků
Výpočty složení roztoků
Klasifikace látek podle složení
Redoxní reakce
Reaktivita kovů
Kovy
Chemické reakce
Anorganické sloučeniny: anorganické pigmenty
Konzervační látky: anorganické a organické sloučeniny
Organická rozpouštědla: nasycené uhlovodíky – alkany
Aromatické uhlovodíky
Nenasycené uhlovodíky: alkeny, alkadieny, alkyny
Organická rozpouštědla: halogenderiváty
Organická rozpouštědla: hydroxysloučeniny
Organická rozpouštědla: kyslíkaté deriváty uhlovodíků
Organické kyseliny
Organická barviva
Sirné deriváty uhlovodíků a organokovové sloučeniny
Přírodní látky
Polysacharidy
Monosacharidy, disacharidy
Bílkoviny (proteiny)
Syntetické makromolekulární látky – recyklovatelné
Syntetické makromolekulární látky – nerecyklovatelné

 

obor 82-41-M/02 Užitá fotografie a média

Dějiny výtvarné kultury a oboru
Pravěk a civilizace starověkého Předního východu
Klasický starověk
Od počátků křesťanství k umění středověku
Počátky středověkého umění v Čechách
Gotický sloh
České gotické umění
Italská renesance
Zaalpská renesance a manýrismus
Italské baroko
Evropské baroko
České baroko
Osvícenství a klasicismus
Mezi romantismem a realismem
Impresionismus a postimpresionismus
Secese: umění přelomu století
Umělecké směry začátku dvacátého století
Kubismus
Dada a surrealismus
Architektura první poloviny dvacátého století
Umělecké tendence po druhé světové válce
České umění po druhé světové válce
Postmoderna
Prehistorie příprav na vynález fotografie
Vývoj fotografického portrétu od počátku do současnosti
Vývoj živé fotografie od počátku do současnosti
Piktorialismus a vývoj emancipace fotografie od malířství
Vznik a vývoj reklamní a užité fotografie od počátku do současnosti
Počátky anvantgardní fotografie mezi válkami
Šedesátá, sedmdesátá a osmdesátá léta ve světové a naší fotografii
Současná fotografie

Teoretická zkouška z odborných předmětů
Fyzikální podstata světla
Aplikace zobrazovací optiky
Základní fotometrické veličiny
Barva a barevný vjem
Světelné zdroje ve fotografii
Exponometrie
Fotochemické procesy
Fotografické materiály
Technologické aplikace fotografických procesů
Černobílé fotografické procesy
Barevné fotografické procesy
Nekonvenční fotografické procesy
Digitální interpretace obrazu
Záznam digitálního obrazu
Zpracování digitálního obrazu
Digitální fotografické workflow
Integrace obrazu a textu
Stavba obrazové publikace
Principy objektivního hodnocení barevnosti
Principy barevné reprodukce a správa barevnosti
Obrazové předlohy pro reprodukci
Příprava dat pro tisk
Rastrová modulace fotografického obrazu
Reprodukce obrazu kontaktním tiskem
Reprodukce obrazu digitálními tiskem

 

obor 82-41-M/05 Grafický design

Dějiny výtvarné kultury a oboru
Pravěk a civilizace starověkého Předního východu
Klasický starověk
Od počátků křesťanství k umění středověku
Počátky středověkého umění v Čechách
Gotický sloh
České gotické umění
Italská renesance
Zaalpská renesance a manýrismus
Italské baroko
Evropské baroko
České baroko
Osvícenství a klasicismus
Mezi romantismem a realismem
Impresionismus a postimpresionismus
Secese: umění přelomu století
Umělecké směry začátku dvacátého století
Kubismus
Dada a surrealismus
Architektura první poloviny dvacátého století
Umělecké tendence po druhé světové válce
České umění po druhé světové válce
Postmoderna
První grafické projevy a nejstarší podoby knih
Středověký kodex
Prvotisky, renesanční a barokní kniha
Kniha a tištěná média doby klasicismu a devatenáctého století
Péče o krásnou knihu a design na přelomu devatenáctého a dvacátého století
Moderní kniha a grafický design
Konstruktivní tendence v grafickém designu
Grafický design po druhé světové válce

Teoretická zkouška z odborných předmětů
Kniha jako koncepční výtvarné dílo i průmyslový nebo uměleckořemeslný výrobek
Druhy knižní produkce a tvorba edičních řad
Typografická písma latinková
Speciální tiskoviny s ochrannými prvky
Průtisk
Webdesign
Specifika tvorby návrhů a tisku periodik
Vizuální komunikace a reklama
Antikvová tisková písma a skripty
Grotesky a groteskantikvy, egyptienky, tučné antikvy
Rozdělení a principy tiskových technik a vlastnosti potiskovaných materiálů
Grafická značka a jednotný vizuální styl
Charakteristika tisku z plochy
Charakteristika tisku z hloubky
Charakteristika tisku z výšky
Bitmapové editory a zpracování obrazových předloh
Akcidenční tiskoviny
Dokončovací zpracování
Signmaking a reklama
Výrobní podklady pro zpracování textu: základní pravidla a druhy sazby
Vektorové programy
Fotografie a další obrazový materiál v grafickém designu
Druhy obrazových předloh a jejich reprodukce
Montážní programy a předtisková příprava
Obalová technika, etikety, viněty

 

obor 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství

Dějiny výtvarné kultury a oboru
Pravěk a civilizace starověkého Předního východu
Klasický starověk
Od počátků křesťanství k umění středověku
Počátky středověkého umění v Čechách
Gotický sloh
České gotické umění
Italská renesance
Zaalpská renesance a manýrismus
Italské baroko
Evropské baroko
České baroko
Osvícenství a klasicismus
Mezi romantismem a realismem
Impresionismus a postimpresionismus
Secese: umění přelomu století
Umělecké směry na počátku dvacátého století
Kubismus
Dada a surrealismus
Architektura první poloviny dvacátého století
Umělecké tendence po druhé světové válce
České umění po druhé světové válce
Postmoderna
Nejstarší podoby knihy
Středověký kodex
Zlatý věk knižní iluminace
Prvotisky
Renesanční a barokní kniha
Kniha devatenáctého století
Moderní kniha
Historie uchovávání a restaurování knih

Teoretická zkouška z odborných předmětů
Výroba ručního a strojního papíru, degradace papíru
Koroze kovů
Záznamové prostředky
Konzervování a restaurování keramiky
Metody restaurování a konzervace papíru
Konzervování a restaurování textilu z lýkových rostlinných vláken
Zkoušení papíru a klimatologické zkušebnictví
Historická knižní vazba období gotiky
Historické voskové pečetě
Konzervace slitin železa
Restaurování dřevěných a lepenkových desek a jejich pokryvů
Zásady archivace fotografických sbírek, příčiny degradace fotografického obrazu
Způsoby měření pH a odkyselování papíru
Vznik kodexu a vývoj knižní vazby do konce dvanáctého století
Konzervace a restaurování textilu z přírodního hedvábí
Komplexní restaurátorský zásah knižní vazby a restaurování v ,,in situ“
Etické zásady restaurování silikátů
Historická knižní vazba období renesance
Způsoby čištění papíru
Konzervace historických voskových pečetí
Konzervace a restaurování třísločiněných a bílých vazebních usní
Konzervace slitin mědi
Historická knižní vazby od období baroka, do konce devatenáctého století
Rekonzervace keramických objektů
Konzervování a restaurování z přírodních textilních vláken a semen
Preventivní konzervace: podmínky uložení archivních a knihovních fondů
Restaurátorská dokumentace, etický kodex
Pomocné vědy historické
Konzervace drahých kovů
Konzervace a restaurování textilií z vlněných vláken

Chemie (nepovinná zkouška)
Voda
Acidobazické vlastnosti roztoků
Výpočty složení roztoků
Klasifikace látek podle složení
Redoxní reakce
Reaktivita kovů
Kovy
Chemické reakce
Anorganické sloučeniny: anorganické pigmenty
Konzervační látky: anorganické a organické sloučeniny
Organická rozpouštědla: nasycené uhlovodíky – alkany
Aromatické uhlovodíky
Nenasycené uhlovodíky: alkeny, alkadieny, alkyny
Organická rozpouštědla: halogenderiváty
Organická rozpouštědla: hydroxysloučeniny
Organická rozpouštědla: kyslíkaté deriváty uhlovodíků
Organické kyseliny
Organická barviva
Sirné deriváty uhlovodíků a organokovové sloučeniny
Přírodní látky
Polysacharidy
Monosacharidy, disacharidy
Bílkoviny (proteiny)
Syntetické makromolekulární látky – recyklovatelné
Syntetické makromolekulární látky – nerecyklovatelné

 

V Praze dne 12. září 2016

PhDr. Jan Sehnal
ředitel školy